1. Mục tiêu giá trị

2. Giao nhận

3. Bào hành

4. Thanh toán